3 Ιουνίου, 2024

Διάφορα

«Ἄς γιορτάσουμε ὄχι μέ δημόσιους πανηγυρισμούς ἀλλά μέ τρόπο θεϊκό. Μη στολίσεις τίς εἰσόδους καί τούς δρόμους ἀλλά τήν ψυχή...

«..οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿...

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=