24 Ιουλίου, 2024

Ποιοὶ Εἴμαστε

Γνωριμία μὲ τὴ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων

Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων (ΧΕΕ) ἱδρύθηκε στὰ τέλη τοῦ 1937, μὲ πρωτοβουλία τοῦ τότε φωτισμένου προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή» μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Σεραφεὶμ Παπακώστα καὶ τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Ἐμπορικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ σπουδαίου χριστιανοῦ διανοητῆ Ἀλέξανδρου Τσιριντάνη. Ἀποτελεῖ ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα ἀναπόσπαστο κομμάτι τῶν συνεργαζομένων χριστιανικῶν σωματείων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ποὺ λειτουργοῦν στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «Ζωή». Ὄργανο τῆς ΧΕΕ, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ ΧΕΕ ἔχει κάνει αἰσθητὴ τὴν πνευματικὴ παρουσία της στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, εἶναι τὸ περιοδικὸ Ἀκτῖνες, ποὺ κυκλοφορεῖ συνεχῶς ἀπὸ τὸ 1938, καὶ δημοσιεύει ἐπιστημονικὰ κείμενα μὲ περιεχόμενο ἱστορικό, φιλολογικό, λογοτεχνικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό-θεολογικό, θέματα ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, καθὼς καὶ κείμενα κοινωνικοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἐπιστολές ἀναγνωστῶν πάνω σὲ ζητήματα τῆς ἐπικαιρότητας.

Σκοποὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων (ΧΕΕ) εἶναι:

  • ἡ ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία ἐπιστημόνων ποὺ ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία ἐντὸς ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος
  • ἡ κατάδειξη τῆς ἁρμονικῆς σχέσης μεταξὺ χριστιανικῆς πίστης καὶ ἐπιστήμης
  • ὁ πνευματικὸς καὶ ἐπιστημονικὸς καταρτισμὸς τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων της ποὺ παρακολουθοῦν τὶς λατρευτικὲς εὐκαιρίες καὶ τὶς ἐκδηλώσεις της
  • ἡ ὑποστήριξη τοῦ πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας

Γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν της ἡ Ἕνωσή μας ὀργανώνει λατρευτικὲς συνάξεις, διαλέξεις, ἡμερίδες, συνέδρια, ἐκδρομὲς καὶ ἱεραποστολικὲς ἐξορμήσεις, καθὼς καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις. Ἐνθαρρύνει τὴ δημοσίευση ἐργασιῶν ἢ ἐπιστολῶν μελῶν της στὸν ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ τύπο, καθὼς καὶ σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, συνεργάζεται μὲ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ ἄλλα σωματεῖα ἢ ἑνώσεις, καὶ γενικῶς προβαίνει σὲ ἐνέργειες ποὺ προάγουν τοὺς σκοπούς της.

Στὸ πλαίσιο τῆς ΧΕΕ σὲ μηνιαία ἢ καὶ ἑβδομαδιαία βάση λειτουργοῦν οἱ ἀκόλουθοι τομεῖς:

  • Ὁ Κύκλος Μελέτης Ὑγειονομικῶν Θεμάτων (ἰατρῶν, ὀδοντιάτρων, φαρμακοποιῶν, νοσηλευτῶν)
  • Τὸ Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας
  • Ὁ Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν
  • Ὁ Κύκλος Νομικῶν
  • Οἱ Ὁμάδες Ἀνδρικῶν καὶ Γυναικείων Φυλακῶν, ποὺ συμπαρίστανται πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ στοὺς κρατουμένους τῶν φυλακῶν Ἀνηλίκων Αὐλῶνος καὶ στὶς Γυναικεῖες Φυλακὲς Ἐλεῶνα Θηβῶν καὶ Κορυδαλλοῦ.

Γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς Ἕνωσής μας μπορεῖτε νὰ πληροφορεῖσθε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα μας www.xee.gr.

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ ποὺ στεγάζεται στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ Δευτέρα καὶ Τετάρτη 09:00 – 13:30.

Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας στὸν τηλεφωνικὸ ἀριθμὸ 210.3245169 καὶ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση info@xee.gr. Ὅσοι τυχὸν ἐνδιαφέρεσθε, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς στείλετε τὴν ἠλεκτρονική σας διεύθυνση, ἐφόσον διαθέτετε, γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώνουμε ἐγκαίρως γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις μας.

Ἀπὸ τὸ ΔΣ τῆς ΧΕΕ

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=