«Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν»

(Α' Ἰω., ε΄ 4)

"Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ τὸ κοινωνεῖν συνεχῶς δὲν ἐξαρτᾶται πάντοτε ἐκ τῆς θελήσεως παντὸς Χριστιανοῦ, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς δὲν ζητεῖ τοῦτο παρ’ αὐτοῦ, οὐδὲ λογαριάζει τοῦτο ὡς παράλειψιν καθήκοντος, ὡς θὰ ἐλογάριαζεν αὐτό, ἐὰν ἠδύνατο νὰ κοινωνῇ συνεχῶς καὶ ἐξ ἀμελείας του δὲν ἐκοινώνει."

π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος, "Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου", σσ. 380-381.
§ 291. Τί πρέπει νὰ πράττωσιν οἱ Χριστιανοί, οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ κοινωνῶσι συνεχῶς, ἐξ ἐμποδίων ἀνεξαρτήτων τῆς θελήσεώς των.

Δεῖτε στὴν ἑνότητα "Ἐπιλεγμένα Κείμενα" - "Ἱστορικά Κείμενα καὶ Ἐκδόσεις", ἱστορικά σημαντικές δημοσιεύσεις τῆς σύγχρονης ὀρθοδόξου βιβλιογραφίας μας.

Γνωρίζεται ὅτι τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ, λόγω τῶν συνεχιζομένων κορωναϊκῶν μέτρων, θὰ παραμείνει κλειστὸ μέχρι νεωτέρας ἐνημερώσεως.

Μεγάλου Βασιλείου
Ὁμιλία Ρηθεῖσα Ἐν Λιμῷ καὶ Αὐχμῷ.

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Μπλάνα, Ἱεροκήρυκος,
Προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "ΖΩΗ",
μὲ θέμα: "Χρόνος καὶ Αἰωνιότητα".

Ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας,
μὲ θέμα: "Σημεῖα τῶν Καιρῶν καὶ Ἀνάγκη Μετανοίας".

Ὁμιλία τῆς κας Ζωῆς Γκενάκου, τ. ἐπικ. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Κρήτης
μὲ θέμα: «Ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων
στὰ χρόνια τοῦ πολέμου καὶ τῆς Κατοχἠς.»Ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν 1η Δεκεμβρίου 2018 μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 80 χρόνων τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων καὶ τοῦ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες, μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, μὲ θέμα «Ἐπιστήμη καὶ Πίστη», καθώς καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ κου Στυλιανοῦ Ε. Ἀντωναράκη, Ὁμοτίμου Καθηγητὴ Ἰατρικῆς Γενετικῆς Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης μὲ θέμα «Τὸ γονιδίωμα… Ματθ. 25, 14-15, Ματθ. 10, 34-37»
Τὸ ἀναμνηστικὸ φυλλάδιο τῆς εκδηλώσεως μπορείτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σύλλογο
Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς "Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος"
ἑτοίμασε ταινία μὲ τίτλο "Γ. Βερίτης: Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ", ὡς ἀφιέρωμα τιμῆς,
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 χρόνων ἀπὸ τὴν γέννηση
τοῦ ποιητῆ Γ. Βερίτη, τοῦ μεγάλου διανοητῆ καὶ ἀνθρώπου Ἀλέξανδρου Ἰ. Γκιάλα.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Ἡ Θέση τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 776, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2019.

Διωκόμενοι Χριστιανοὶ Σήμερα. Ἄρθρο τοῦ κου Ἰωάννη Κ. Ἀγγελόπουλου, θεολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 768, Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2018.

Ἡ Καταδίκη τῆς Φυλετικῆς Θεωρίας τοῦ Ναζισμοῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Λίνου Γ. Μπενάκη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 778, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019.

Γιά τήν Ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας. Ὁμιλία τῆς κας Φανῆς Ρουμπάνη – Καλαντζοπούλου, ὁμοτ. καθηγήτριας Σχολῆς Χημικῶν Μηχανικῶν Ε.Μ.Π.

Το Τελευταίο Βιβλίο του Hawking. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 769, Μάϊος - Ἰούνιος 2018.

Οι Διάφορες Απόψεις του Hawking. Ἄρθρο τοῦ κου Ἠλία Κατσούφη, Ὁμότ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 769, Μάϊος - Ἰούνιος 2018.

Τὸ Μέλλον τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ καὶ τοῦ κου Ἀθανασίου Χρ. Τζέμου, Δρος Κβαντικῆς Φυσικῆς. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 760, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016.

Οἱ Ἔμφυλες Ταυτότητες, ἡ Θεματικὴ Ἐβδομάδα καὶ ἡ Ἀγωγὴ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἰωάννη Μαρκότση, Θεολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγὴ", Τεῦχος 621, Μάρτος - Ἀπρίλιος 2017.

Πανεπιστήμιο, Ἐπιστήμονες καὶ Κοινωνία στὸν Δυτικὸ Κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἄρθρο τοῦ κου Χρ. Μαντζώρου, καθηγητὴ Παθολογίας στὰ Πανεπιστήμια Harvard καὶ Βοστώνης. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 759, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2016.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

29/03/2020

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα 6ου ὀρόφου). Θέμα: «Μεταμόσχευση ἤπατος». Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Essen καὶ Ἀναπλ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς καὶ Μεταμοσχεύσεων στο ΕΚΠΑ.

22/03/2020

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἀπὸ τὴν Β’ Προς Κορινθίους, η’ στιχ. 7.

21/03/2020

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ χριστιανικὴ ἐπανάσταση καὶ οἱ σύγχρονοι ἐχθροὶ της». Εἰσηγητὴς: κ. Βασίλης Ἀργυριάδης, Θεολόγος, ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων καὶ μεταφραστὴς.

08/03/2020

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ἐνημερωτικὴ συνάντηση τῶν μελῶν καὶ φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ στὶς 10:45 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου μὲ θέμα: «Ὀρθοδοξία. Ἡ ἀπάντηση στὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς». Εἰσηγητής θὰ εἶναι ὁ κος Ἰωάννης Μαρκότσης, Θεολόγος.

23/02/2020

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα 1ου ὀρόφου). Θέμα: «Καισαρικὴ τομὴ ἤ φυσιολογικὸς τοκετός;». Εἰσηγήτρια: κα Ζωὴ Σιάσου, Δρ Μαιευτήρ - Γυναικολόγος.

22/02/2020

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Δύο μορφὲς τῆς Μεσαιωνικῆς Ἀστρονομίας: Νικηφόρος Γρηγορᾶς καὶ Ἀλφόνσος ὁ 10ος ὁ Σοφὸς». Εἰσηγήτὴς: κ. Βασίλης Ν. Μανιμάνης, Δρ Ἀστρονομίας.

16/02/2020

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην, στιχ. 48-59.

02/02/2020

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ἐνημερωτικὴ συνάντηση τῶν μελῶν καὶ φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ στὶς 10:45 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου μὲ θέμα: «Ὁ θεσμὸς τῶν Διακονισσῶν στὴν Ἐκκλησία». Εἰσηγήτρια θὰ εἶναι ἡ κα Πανωραία Κουφογιάννη – Καρκανιᾶ, Ἀναπλ. Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ.

26/01/2020

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ γίνει στὴν αἴθουσα Βερίτη, στὶς 10:45 π.μ. ἡ Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. Στὴν ἀρχὴ τῆς Συνέλευσης θὰ κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα.

24/01/2020

Κύκλοι νέων ἤ νεαρῶν πτυχιούχων: 8:00 - 9:00 μ.μ., Καρύτση 14, 4ος ὄροφος.

19/01/2020

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα 1ου ὀρόφου). Θέμα: «Ἡ ὄμορφη λογικὴ τῆς ἀνάπτυξης καὶ διαμόρφωσης ταυτότητας τοῦ παιδιοῦ, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς ἕως τὴν ἐνηλικίωσὴ του. Ἡ εὐθύνη μας». Εἰσηγήτρια: κα Καλλιόπη Προκοπάκη, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Κέντρου Ψυχικῆς Ὑγείας Παγκρατίου (Νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός»).

19/01/2020

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἡ Θεία Λειτουργία - θέμα: «Πιστεύω».

18/01/2020

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ φαντασιακὴ δόμηση τῆς Φυσικῆς». Εἰσηγήτὴς: κ. Γιάννης Γραμματικάκης, τ. Καθηγητὴς Φυσικῆς τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ).

10/01/2020

Κύκλοι νέων ἤ νεαρῶν πτυχιούχων: 8:00 - 9:00 μ.μ., Καρύτση 14, 4ος ὄροφος.


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους