15 Μαΐου, 2024

Χρόνια Πολλά ! Τὸ Ἅγιο Πνεύμα ἄς φωτίζει, ἁγιάζει καὶ εἰρηνεύει τὴ ζωὴ ὅλων μας!

“Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.”

Εξαποστειλάριο

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=