24 Ιουλίου, 2024

Δραστηριότητες

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τακτικὲς καὶ ἔκτακτες ἐκδηλώσεις, στὴ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων λειτουργοῦν σὲ μόνιμη βάση ὁ Κύκλος Ὑγειονομικῶν (ἰατρῶν, ὀδοντιάτρων, φαρμακοποιῶν, νοσηλευτῶν) καὶ ὁ Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐπίσης, στὰ πλαίσια τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἑνώσεώς μας, οἱ Τομεῖς Ἀνδρικῶν καὶ Γυναικείων Φυλακῶν ἐπισκέπτονται κάθε ἑβδομάδα τὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀνηλίκων Αὐλώνα καὶ τὶς Γυναικεῖες Φυλακὲς Ἐλαιώνα Θηβῶν ἀντιστοίχως καὶ συμπαρίστανται πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ στοὺς κρατουμένους τους.

Τὸ μηνιαῖο περιοδικὸ «Ἀκτίνες», δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, ἐκδόθηκε τὸ 1938 καὶ κυκλοφορεῖ ἀνελλιπῶς ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα. Στὶς στῆλες του κυριαρχοῦν ἄρθρα γιὰ τὴν ἐπιστήμη, τὴ φιλοσοφία, τὰ κοινωνικὰ ζητήματα, τὰ γράμματα καὶ τὴν τέχνη, ἀλλὰ καὶ κείμενα γιὰ τὴν πνευματικὴ κρίση τῶν καιρῶν καὶ τὴ διαμόρφωση τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν «Ἀκτίνων» εἶναι νὰ βοηθηθεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος στὴν πνευματική του πορεία καὶ στὴν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Μὲ σύγχρονα ἐπιστημονικά, κοινωνικά, ἱστορικά, ἐθνικά, βιοηθικὰ καὶ πολιτιστικὰ θέματα, ἀλλὰ καὶ προβληματισμοὺς σὲ θέματα περιβάλλοντος, ἐπικοινωνίας καὶ νέων τεχνολογιῶν, οἱ «Ἀκτίνες» ἀτενίζουν μὲ αἰσιοδοξία τὸν 21ο αἰώνα καὶ πορεύονται μαχητικὰ πρὸς τὸ μέλλον μὲ κληρονομιὰ τὴν ἱστορικὴ παρακαταθήκη τους.

Ἡ ΧΕΕ ἔχει ἐπιμεληθεῖ τήν ἔκδοση βιβλίων, ὅπως π.χ.:

 • «Ἡ ἐξέλιξη, ὁ Δαρβῖνος, ὁ Ἄνθρωπος», Ἀθήνα 2008, τοῦ Χρήστου Γιαμβριᾶ, Ὁμοτίμου Καθηγητῆ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
 • «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς μουσικῆς καὶ ἡ ἀξία της», Ἀθήνα 2005, τοῦ Ἀντώνη Γιαμβριᾶ, Μουσικοῦ
 • «Κοσμοθεωρία καὶ ζωή», Ἀθήνα 1980, συλλογικὴ ἔκδοση ἄρθρων στὴ μνήμη τοῦ Καθηγητοῦ Ἀλεξάνδρου Τσιριντάνη

Ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστηµόνων ἔχει προβεῖ στίς παρακάτω ὀπτικοακουστικές παραγωγές:

 • «Τό Ἔπος τῶν Ἑλλήνων 1940-44». Ἡ Ἑλλάδα στόν Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. (dvd διάρκειας 70΄)
 • «Τὸ Ἔπος τοῦ ‘40». Ὁ Ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος στὰ ἀλβανικὰ βουνά, 28/1/1940 – 5/4/1941. (διάρκεια 36΄)
 • «Ἡ Μάχη τῶν Ὀχυρῶν». Ἡ Ἑλληνογερμανικὴ σύγκρουση στὴ Γραμμὴ Μεταξά, 6-9/4/1941. (διάρκεια 19΄)
 • «Ἡ Μάχη τῆς Κρήτης». Ὁ ἄνισος ἀγώνας τῶν ἠρωϊκῶν Κρητῶν κατὰ τοῦ Ἄξονα, Μάϊος 1941. (διάρκεια 28΄)
 • «Μακεδονικὸς Ἀγώνας». Τὸ ἀντάρτικο τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν συναγωνιστῶν του. (διάρκεια 19΄)
 • «ΕΟΚΑ 1955-1959». Ὁ ἀπελευθερωτικὸς ἀγώνας τῆς Κύπρου κατὰ τῆς Βρετανίας. (διάρκεια 29΄)
 • «Κύπρος ΄74». Ἡ εἰσβολὴ τοῦ Τούρκου Ἀττίλα στὴ μαρτυρικὴ μεγαλόνησο. (διάρκεια 30΄)
 • «Ἀκτίνες». Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὴν ἐκδοτικὴ πορεία τοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων. (διάρκεια 16΄)
 • «Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης». Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου καὶ στοχαστῆ. (διάρκεια 31΄)
 • «Γ. Βερίτης – Ἀλέξανδρος Γκιάλας». Ὁ χριστιανὸς ποιητής, ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος. (διάρκεια 18΄)

Τὸ ἐπικοινωνιακὸ ἔργο τῆς ΧΕΕ συντονίζει ὁ Τομέας Ἐπικοινωνίας: παράγει ὀπτικοακουστικὲς παραγωγές, ἐπιμελεῖται τὸ δελτίο μελῶν «Ἐπικοινωνία» καὶ τὰ ἔντυπα τῶν ἐκδηλώσεων, λειτουργεῖ τὸν διαδικτυακὸ τόπο www.xee.gr καὶ ἐκδίδει τὰ Δελτία Τύπου.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=