14 Μαΐου, 2021

π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος, “Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου”, σσ. 380-381

 

"Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ τὸ κοινωνεῖν συνεχῶς δὲν ἐξαρτᾶται πάντοτε ἐκ τῆς θελήσεως παντὸς Χριστιανοῦ, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς δὲν ζητεῖ τοῦτο παρ’ αὐτοῦ, οὐδὲ λογαριάζει τοῦτο ὡς παράλειψιν καθήκοντος, ὡς θὰ ἐλογάριαζεν αὐτό, ἐὰν ἠδύνατο νὰ κοινωνῇ συνεχῶς καὶ ἐξ ἀμελείας του δὲν ἐκοινώνει."

π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος, "Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου", σσ. 380-381.
§ 291. Τί πρέπει νὰ πράττωσιν οἱ Χριστιανοί, οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ κοινωνῶσι συνεχῶς, ἐξ ἐμποδίων ἀνεξαρτήτων τῆς θελήσεώς των.