24 Ιουλίου, 2024

Ἱστορικὰ Κείμενα καὶ Ἐκδόσεις

Ματθόπουλου Εὐσεβίου, Ὁ Προορισμός τοῦ Ἀνθρώπου

Διακήρυξις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων

Βερίτη Γ., Ἅπαντα Ποιήματα

Βερίτη Γ., Άπαντα πεζά Ι. Άρθρα και μελέται

Τσιριντάνη Α. Ν., Ἡ Πίστις ὡς Βίωμα. Τόμος Α’

Τσιριντάνη Α. Ν., Ἡ Πίστις ὡς Βίωμα. Τόμος Β’

Τσιριντάνη Α. Ν., Ἡ Πίστις ὡς Βίωμα. Τόμος Γ’

Τσιριντάνη Α. Ν., Ἡ Πίστις ὡς Βίωμα. Τόμος Δ’

Τσιριντάνη Α. Ν., Ἡ Πίστις ὡς Βίωμα. Τόμος Ε’

Τσιριντάνη Α. Ν., Γιὰ μιὰ Πορεία μὲ Ἐπίγνωση

Τσιριντάνη Α. Ν., Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες

Μελέτη Γ. Β., Πιστεύω στο σιωπηλό Θεό

Μελέτη Γ. Β., Άρθρα στις ‘Ακτίνες’ 2011-2020

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 1 (Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 1938), 1-2 – Ἡ Ἄρνηση

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 2 (Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1938), 33-34 – Ἡ Κατεύθυνσις

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 3 (Μάϊος-Ἰούνιος 1938), 81-82 – Ἡ Δοκιμή

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 4 (Ἰούλιος-Αὔγουστος 1938), 129-130 – Ἐλεύθεροι

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 5 (Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 1938), 177-178 – Ἡ Χαρά

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1938), 224-225 – Ἡ Συνέπεια

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 7 (Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 1939), 1-2 – Ἡ Δυσκολία

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 8 (Μάρτιος-Ἀπρἰλιος 1939), 65-66 – Ἐπιστρέφουν

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 9 (Μάϊος-Ἰούνιος 1939), 129-130 – Τὸ Ἐρώτημα

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 10 (Ἰούλιος-Αὔγουστος 1939), 193-194 – Ὅ.Ἔ.Δ.

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 11 (Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 1939), 257-259 – Πρὸς Ἐπιστήμονας

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1939), 321-323 – Τὸ Κατάντημα

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 13 (Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 1940), 1-2 – Εὐχή

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 14 (Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1940), 49-50 – Σκορπίζει!

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 15 (Μάϊος-Ἰούνιος 1940), 97-98 – Ἡ Προσπάθεια

Περιοδικὸν Ἀκτῖνες, Τεῦχος 36 (Πάσχα 1943)

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=