Δραστηριότητες

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τακτικὲς καὶ ἔκτακτες ἐκδηλώσεις, στὴ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων λειτουργοῦν σὲ μόνιμη βάση ὁ Κύκλος Ὑγειονομικῶν (ἰατρῶν, ὀδοντιάτρων, φαρμακοποιῶν, νοσηλευτῶν) καὶ ὁ Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐπίσης, στὰ πλαίσια τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἑνώσεώς μας, οἱ Τομεῖς Ἀνδρικῶν καὶ Γυναικείων Φυλακῶν ἐπισκέπτονται κάθε ἑβδομάδα τὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀνηλίκων Αὐλώνα καὶ τὶς Γυναικεῖες Φυλακὲς Ἐλαιώνα Θηβῶν ἀντιστοίχως καὶ συμπαρίστανται πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ στοὺς κρατουμένους τους.

Τὸ μηνιαῖο περιοδικὸ «Ἀκτίνες», δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, ἐκδόθηκε τὸ 1938 καὶ κυκλοφορεῖ ἀνελλιπῶς ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα. Στὶς στῆλες του κυριαρχοῦν ἄρθρα γιὰ τὴν ἐπιστήμη, τὴ φιλοσοφία, τὰ κοινωνικὰ ζητήματα, τὰ γράμματα καὶ τὴν τέχνη, ἀλλὰ καὶ κείμενα γιὰ τὴν πνευματικὴ κρίση τῶν καιρῶν καὶ τὴ διαμόρφωση τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν «Ἀκτίνων» εἶναι νὰ βοηθηθεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος στὴν πνευματική του πορεία καὶ στὴν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Μὲ σύγχρονα ἐπιστημονικά, κοινωνικά, ἱστορικά, ἐθνικά, βιοηθικὰ καὶ πολιτιστικὰ θέματα, ἀλλὰ καὶ προβληματισμοὺς σὲ θέματα περιβάλλοντος, ἐπικοινωνίας καὶ νέων τεχνολογιῶν, οἱ «Ἀκτίνες» ἀτενίζουν μὲ αἰσιοδοξία τὸν 21ο αἰώνα καὶ πορεύονται μαχητικὰ πρὸς τὸ μέλλον μὲ κληρονομιὰ τὴν ἱστορικὴ παρακαταθήκη τους.

Ἡ ΧΕΕ ἔχει ἐπιμεληθεῖ τήν ἔκδοση βιβλίων, ὅπως π.χ.:

Ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστηµόνων ἔχει προβεῖ στίς παρακάτω ὀπτικοακουστικές παραγωγές:

Τὸ ἐπικοινωνιακὸ ἔργο τῆς ΧΕΕ συντονίζει ὁ Τομέας Ἐπικοινωνίας: παράγει ὀπτικοακουστικὲς παραγωγές, ἐπιμελεῖται τὸ δελτίο μελῶν «Ἐπικοινωνία» καὶ τὰ ἔντυπα τῶν ἐκδηλώσεων, λειτουργεῖ τὸν διαδικτυακὸ τόπο www.xee.gr καὶ ἐκδίδει τὰ Δελτία Τύπου.