Ἐπιλεγμένα Ἀναγνώσματα

Πίστη καὶ ἘπιστήμηὙπάρχουν ἐξωγήινοι; Ἄρθρο τοῦ κου Βασιλείου Ὀρφανόπουλου, πτυχ. Φυσικῆς, M.Sc., Ph.D., πτυχ. Θεολογίας. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 750, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2015.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων. Ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου.

Προκλήσεις τοῦ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ πρὸς τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὶς Ἀξίες (Λ. Χριστοφόρου, Ἀκαδημαϊκός)

Οἱ Ἀπαρχές τῆς Δημιουργίας στὴν Βίβλο καὶ τὴν Έπιστήμη (Γ. Γούναρης, Ὁμότ. Καθ. Θεωρ. Φυσικῆς τοῦ ΑΠΘ)

Ἐνέργεια: Ἐπιστημονικὴ, Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Διάσταση (Λ. Χριστοφόρου, Ἀκαδημαϊκός)

Οἱ Σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης (Γ. Κοντόπουλος, Ἀκαδημαϊκός)