Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα

Οἱ ποθοῦντες τοῦ θείου Πάσχα μετασχεῖν, οὐκ ἀπ' Αἰγύπτου, ἀλλ' ἐκ Σιὼν ἀρχομένου, τὴν τῆς ἁμαρτίας ζύμην, ἐξάρωμεν τῇ μετανοίᾳ· περιζώσωμεν τὰς ὀσφύας ἡμῶν, τῇ νεκρώσει τῶν ἡδονῶν· καλλωπίσωμεν τοὺς πόδας, ὑποδήμασι κωλυτικοῖς, ἐκ πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς, καὶ στηριχθῶμεν, τῇ βακτηρίᾳ τῆς πίστεως· μὴ ζηλώσωμεν, τοὺς ἐχθρούς, τοῦ δεσποτικοῦ Σταυροῦ, θεοποιοῦντες τὴν γαστέρα· ἀλλ' ἀκολουθήσωμεν, τῷ διὰ νηστείας ἡμῖν, τὴν κατὰ τοῦ διαβόλου νίκην ὑποδείξαντι, Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ὅσοι ποθοῦμε νὰ μετάσχουμε στὸ θεῖο Πάσχα, ὄχι αὐτὸ τῆς Αἰγύπτου ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, νὰ διώξουμε τὴν ζύμη τῆς ἁμαρτίας μὲ τὴν μετάνοια. Νὰ περιζώσουμε τὴν μέση μας μὲ τὴν νέκρωση τῶν ἡδονῶν. Νὰ καλλωπίσουμε τὰ πόδια μας μὲ ὑποδήματα ποὺ ἐμποδίζουν νὰ πηγαίνουμε σὲ δρόμους πονηρούς. Νὰ στηριχθοῦμε στὸ μπαστούνι τῆς πίστεως. Νὰ μὴ ζηλέψουμε τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, μὲ τὴν θεοποίηση τῆς κοιλίας, ἀλλὰ νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὸν ποὺ ὑπέδειξε τὴν νίκη κατὰ τοῦ διαβόλου διὰ τῆς νηστείας, τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν μας.

Ἰδιόμελο ἀποστίχων Ἑσπερινοῦ Πέμπτης Α´ ἑβδομάδος.

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 09:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30 μ.μ.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Πανεπιστήμιο, Ἐπιστήμονες καὶ Κοινωνία στὸν Δυτικὸ Κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἄρθρο τοῦ κου Χρ. Μαντζώρου, καθηγητὴ Παθολογίας στὰ Πανεπιστήμια Harvard καὶ Βοστώνης. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 759, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2016.

Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου. Ἄρθρο τοῦ Γ. Βερίτη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 36, Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 1943.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὸ Μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἀλέξη Βλάχου, Δικηγόρου MSc. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 739, Μάϊος-Ἰούνιος 2013.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

19/03/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 4-5.

18/03/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ μικρο- καὶ νανοτεχνολογία στὴ ζωὴ μας: μια πορεία πρὸς ἐπανένωση τῶν ἐπιστημονικῶν κλάδων καὶ μια ἀνάγκη για θεολογικὴ ἐμπνευση». Εἰσηγητής: κ. Εὐάγγελος Γογγολίδης, Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ἰνστιτούτο Νανοεπιστήμης καὶ Νανοτεχνολογίας, «Δημόκριτος».
Δεῖτε τὴν περίληψη.

12/03/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ ἄσκηση τῆς σύγχρονης πλαστικῆς χειρουργικῆς χρησιμοποιῶντας τὸ πλούσιο ὁπλοστάσιο τῶν καιρῶν μας». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Νίκος Πονηρὸς, Διευθυντὴς Κλινικῆς Πλαστικῆς Χειρουργικῆς, Νοσοκ. Παίδων «Ἁγία Σοφία».

12/03/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. 5η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

05/03/2017

Θὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Προσκαλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὴ συνέχεια σὲ Ξενάγηση στο Ἐθνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Μουσεῖο ποὺ θὰ ξεκινήσει στὶς 11:00 ἀκριβῶς, ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς (Πλατεῖα Κολοκοτρώνη, ὁδὸς Σταδίου) καὶ θὰ διαρκέσει περὶ τὴ μία ὥρα. Εἴσοδος 3 εὐρὼ. Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι Τετάρτη, 1 Μαρτίου, στὸ τηλέφωνο της ΧΕΕ 2103245169 Δευτέρα ἤ Τετάρτη ἤ στὸ κινητὸ 6976396480.

19/02/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. 4η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

18/02/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προβληματισμοὶ ἑνὸς θρησκευόμενου Βιολόγου ἐπὶ τῆς Ἠθικῆς στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἀπὸ τὸν Ἱπποκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα στὴν Νευροβιολογία καὶ στὴν Νευροηθικὴ». Εἰσηγητής: κ. Ἐλευθέριος Σιδέρης, Δρ. Βιολογίας, PhD Γενετικῆς.
Δεῖτε τὴν περίληψη.

12/02/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προτελεύτια διλήμματα». Εἰσηγητὴς ὸ κ. Σεραφείμ Νανᾶς, Καθηγητὴς Παθολογίας -Ἑντατικῆς Θεραπείας, ΕΚΠΑ.

12/02/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 2-3.

05/02/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Σταῦρο Πεττεμερίδη, Ἀξιωματικὸ τοῦ Κυπριακοῦ στρατοῦ, μέ θέμα: «Φλόγα Ἐλευθερίας: Γρηγόρης Αὐξεντίου, 60 χρόνια μετά».


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους