Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια


«Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητὴς παραγίνεται σαρκὶ ἐν Ἰορδάνῃ
Βάπτισμα αἰτῶν ὁ ἀναμάρτητος,
ἵνα καθάρῃ τὸν κόσμον ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ ...»


(Στιχηρὸν ἰδιόμελον, Ἀνατολίου)

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 09:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30 μ.μ.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Πανεπιστήμιο, Ἐπιστήμονες καὶ Κοινωνία στὸν Δυτικὸ Κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἄρθρο τοῦ κου Χρ. Μαντζώρου, καθηγητὴ Παθολογίας στὰ Πανεπιστήμια Harvard καὶ Βοστώνης. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 759, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2016.

Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου. Ἄρθρο τοῦ Γ. Βερίτη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 36, Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 1943.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὸ Μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἀλέξη Βλάχου, Δικηγόρου MSc. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 739, Μάϊος-Ἰούνιος 2013.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

28/01/2017

Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. στὶς 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Γ. Βερίτη, Καρύτση 14. Ἡ Ἡμερήσια Διάταξη μὲ τὰ θέματα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης θὰ ἀναρτηθεῖ ἀργότερα. Στὴν ἀρχὴ τῆς Συνέλευσης θὰ κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα.

22/01/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 1.

21/01/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Τὰ ἀπολιθώματα ὡς βασικὸ ἐργαλεῖο στὴν ἀναζήτηση τῆς γνώσης τοῦ παρελθόντος». Εἰσηγητής: Δρ. Γεώργιος Θεοδώρου, τ. Καθηγητής Παλαιοντολογίας - Στρωματογραφίας.

15/01/2017

Σεμινάριο Νέας Οἰκογένειας (τῶν Κύκλων Μητέρων «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ «Ἐλπίδα»). Κυριακή, 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 1ος ὄροφος. Εἰσηγητὴς ὁ π. Ἰωαννίκιος Γιαννόπουλος, Μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "ΖΩΗ", ἱεροκῆρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, μὲ θέμα «Προϋποθέσεις Ἐπιτυχίας στὴν Οἰκογένεια: Ἡ Συμπόρευση καὶ ἡ Συνάθληση».

06/01/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 20-21.

06/01/2015

Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων: Θεία Λειτουργία καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Μετὰ, θὰ προσφερθεῖ κέρασμα στὸν 6ο ὄροφο καὶ θὰ ὑπάρξει δυνατότητα γιὰ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ τῆς ΧΕΕΛ.

21/12/2016

Θὰ τελεστεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

18/12/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 15-17.

17/12/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀνθρωπικὴ Κοσμολογικὴ Ἀρχή». Εἰσηγητής: Δρ. Βασίλης Μανιμάνης, Ἀστρονόμος.

11/12/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Ἡ προγραμματισμένη εἰσήγηση μὲ θέμα: «Κυστικὴ ἴνωση» μὲ εἰσηγήτρια τὴν Δρα Ἑλένη Πούλιου, Πνευμονολόγο, ἀναβἀλλεται λόγω ἀσθενείας της. Στὴν θέση της θὰ μιλήσει ὁ Άναπληρωτὴς Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κος Ἀριστοτέλης Εὐτυχιάδης, μὲ θέμα «Φύση καὶ Πνεῦμα».

11/12/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 9-11.

11/12/2016

Σεμινάριο Νέας Οἰκογένειας (τῶν Κύκλων Μητέρων «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ «Ἐλπίδα»). Κυριακή, 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 1ος ὄροφος. Εἰσηγητὴς ὁ κος Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος, Διδάκτωρ Θεολογίας, Ἐκπαιδευτικός, μὲ θέμα «Πνευματικότητα καὶ Διαδίκτυο».

04/12/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Γιάννη Τσέντο, Δρα Φιλοσοφίας, Καθηγητὴ Φιλόλογο, μέ θέμα: «Πῶς ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἀλλάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο».

27/11/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Τὶ κοστίζει μιὰ ἔκτρωση;». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Ζωὴ Σιάσου, Μαιευτήρας–Χειρουργὸς Γυναικολόγος.

20/11/2016

Σεμινάριο Νέας Οἰκογένειας (τῶν Κύκλων Μητέρων «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ «Ἐλπίδα»). Κυριακή, 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 1ος ὄροφος. Εἰσηγήτρια ἡ κα. Ντίνα Ἀποστόλου, Καθηγήτρια, Εἰδικὴ Παιδαγωγός, μὲ θέμα «Μαθησιακὲς δυσκολίες καὶ προβλήματα συμπεριφορᾶς: Κατανοοῦμε-σχεδιάζουμε-ἀντιμετωπίζουμε».


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους